Kalendarz

Grudzień 2017
P W Ś C P S N
« wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Pobierz wniosek

Dla kogo?

Dla kogo?

O dotacje w maks. wysokości 40 000,00 zł ubiegać się mogą :

nauczyciele lub pracownicy instytucji sektora oświaty, zameldowani na pobyt stały lub tymczasowy w województwie warmińsko – mazurskim, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:

 1. osoba pozostająca bez zatrudnienia, która po 31.12.2012 r. utraciła pracę w instytucjach sektora oświaty, wyłącznie z przyczyn nieleżących po stronie pracownika;
 2. osoba przewidziana do zwolnienia z instytucji sektora oświaty (tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia), wyłącznie z przyczyn nieleżących po stronie pracownika;
 3. osoba zagrożona zwolnieniem z pracy:
  • zatrudniona w instytucji sektora oświaty, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika (w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników) dokonała zwolnień pracowników na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. 2003 nr 90 poz.844 z późn. zm.),
  • zatrudniona w instytucji sektora oświaty, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika (w przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników) dokonała zwolnień na podstawie art. 411 § 1, art. 177 § 4 i 5, art. 1861, art. 1868 Kodeksu Pracy (z wyłączeniem przypadku gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ) lub art. 196 ust. 2 Kodeksu Pracy,
  • będąca nauczycielem, który na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.) przeszedł w stan nieczynny
  • zatrudniona na czas określony/ umowę na zastępstwo, którego stosunek pracy nie będzie przedłużany.

O dotacje nie mogą się ubiegać osoby niespełniające wyżej wskazanych warunków oraz osoby, które:

 1. w ciągu ostatnich 2 lat były zatrudnione w formie umowy o pracę, wykonywały umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inne na rzecz W-M ZDZ oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i instytucji wobec Urzędu nadrzędnych;
 2. pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikami W-M ZDZ uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej;
 3. są poniżej 18 roku życia;
 4. były karane za przestępstwo skarbowe oraz osoby, które nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. są bądź w okresie 12 kolejnych miesięcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych były przedsiębiorcami wpisanymi do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub prowadzą bądź prowadziły działalność gospodarczą na podstawie przepisów od-rębnych – w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową itp., są/były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych bądź są/były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego za wyjątkiem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa;
 6. w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych prowadziły działalność gospodarczą i w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł, której wartość brutto pomocy łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – równo-wartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Ban-ku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
 7. w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji uczestnic-twa w Projekcie zmienią status na rynku pracy powodujący niekwalifikowanie się do jednej z kategorii określonych w § 2 ust. 5 pkt 1-3;
 8. zarejestrują działalność gospodarczą w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w Projekcie.

Definicja Instytucji sektora oświaty

Instytucja zaliczająca się do jednej z poniższych kategorii:

 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 2. szkoły:
  • podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  • ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z od-działami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
  • artystyczne;
 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 4. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym dla osób dorosłych;
 5. placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 7. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami -art. 16 ust. 7ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ww. ustawy , obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 8. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 9. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
 10. biblioteki pedagogiczne;
 11. kolegia pracowników służb społecznych

Wykaz podmiotów działających w systemie oświaty  na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: warminsko-mazurskie

Zobacz również

2014 © Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Realizacja: Estymo

Projekt "Edukacja ,rozwój praca" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.