Kalendarz

Grudzień 2017
P W Ś C P S N
« wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Pobierz wniosek

Dla kogo?

Dla kogo?

Uczestnikami mogą być nauczyciele lub pracownicy instytucji sektora oświaty, zamieszkujący na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, którzy zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:

 1. osoba pozostająca bez zatrudnienia, która po 31.12.2012 r. utraciła pracę w instytucjach sektora oświaty, wyłącznie z przyczyn nieleżących po stronie pracownika;
 2. osoba przewidziana do zwolnienia (tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia) z instytucji sektora oswiaty, wyłącznie z przyczyn nieleżących po stronie pracownika;
 3. osoba zagrożona zwolnieniem z pracy wyłącznie z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
  • za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się pracownika, którego pracodawca (zatrudniający więcej niż 20 osób) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed jego przystąpieniem do Projektu, dokonał zwolnień na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. 2003 nr 90 poz.844 z późn. zm.). Natomiast w przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób, pracodawca dokonał zwolnień na podstawie art. 411 § 1, art. 177 § 4 i 5, art. 1861, art. 1868 Kodeksu Pracy lub art. 196 ust. 2 Kodeksu Pracy,
  • za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się też pracownika zatrudnionego w sektorze oświaty na czas określony/na zastępstwo – którego umowa nie została przedłużona z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się także nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3  poz. 19 z późn. zm.).

  W projekcie mogą brać udział także osoby, które były zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych!

Definicja instytucji sektora oświaty

Instytucja zaliczająca się do jednej z poniższych kategorii:

 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 2. szkoły:
  • podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  • gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  • ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z od-działami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
  • artystyczne;
 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 4. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym dla osób dorosłych;
 5. placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 7. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami -art. 16 ust. 7ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ww. ustawy , obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 8. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 9. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
 10. biblioteki pedagogiczne;
 11. kolegia pracowników służb społecznych

Wykaz podmiotów działających w systemie oświaty  na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: warminsko-mazurskie

Zobacz również

2014 © Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Realizacja: Estymo

Projekt "Edukacja ,rozwój praca" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.