Kalendarz

Grudzień 2017
P W Ś C P S N
« wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Pobierz wniosek

Na co?

Na co?

W ramach projektu przewidziano udzielenie 60 jednorazowych dotacji inwestycyjnych na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 40 000,00 zł. Dotacja stanowi bezzwrotną pomoc pod warunkiem, że:

 • działalność będzie prowadzona przez min. 12 miesięcy od daty jej otworzenia;
 • w ciągu 12 miesięcy prowadzenia działalności wykazywany będzie przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów bądź w przypadku jego braku wyczerpująco zostanie uzasadnione zaistnienie takiej sytuacji, którą otrzymujący dotacje nie mógł przewidzieć ubiegając się o nią;
 • całość pobranej jednorazowej dotacji inwestycyjnej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w zatwierdzonym biznes planie.

W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie wydatków inwestycyjnych umożliwiających powstanie przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 1. zakupu wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu rozumianego jako środki trwałe oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, w tym:
  a. zakup samochodu – podstawą uznania wydatku jest jego niezbędność i celowość do prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza brak możliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności bez zakupu środka transportu, przedstawienie dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, w przypadku zakupu używanego środka transportu – wyceny rzeczoznawcy. Zakup środka transportu możliwy jest do wysokości:I. powyżej 10 000,00 zł – dotyczy tylko działalności: nauka jazdy (PKD 85.53), usługi wynajmu środka transportu, sklasyfikowanej w PKD pod numerami: 49.39.35 – transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta, PKD 49.39.39 – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 77.11 – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, PKD 77.12 – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli);II. do 10 000 zł w pozostałych przypadkach.III. 0 zł w przypadkach, otwarcia działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego jeśli celem jest nabycie pojazdu przeznaczonego do transportu drogowego
  b. używane środki trwałe, których koszt nabycia jest niezbędny, pod warunkiem, że:

  • w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, co zostało potwierdzone stosownym dokumentem lub oświadczeniem sprzedawcy,
  • cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
  • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

  Jeżeli cena nabycia używanego środka trwałego będzie wyższa niż jego wartość rynkowa ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę, różnica między ceną nabycia a wartością rynkową nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

  c. nabycie wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych jest wydatkiem kwalifikowalnym, jeżeli:

  I. zostaną nabyte od strony trzeciej na warunkach rynkowych;

  II. zostaną ujęte w aktywach nabywcy;

  III. będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę – Beneficjenta pomocy.

 2. dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie
  do 6 000 PLN.
  a. podstawą uznania wydatków dotyczących robót i materiałów budowlanych związanych z remontem, modernizacją bądź dostosowaniem lokali wykorzystywanych przez ubiegającego się o dotację na potrzeby działalności jest przedstawienie prawa do dysponowania lokalem;b. koszty robót i materiałów budowlanych związanych z remontem, modernizacją bądź dostosowaniem wyżej wskazanych pomieszczeń, od warunkiem:I. zagwarantowania przez ubiegającego się o dotację, trwałości inwestycji co oznacza, iż okres najmu i wypowiedzenia umowy najmu jest dłuższy niż okres trwałości inwestycji;II. przedstawienia zgody właściciela lokalu na dokonanie prac we wskazanym przez ubiegającego się o dotację zakresie.
 3. zakup środków obrotowych (towaru) w wysokości maksymalnie do 8 000,00 PLN pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej inwestycji oraz odpowiednio uzasadnione.

Środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, ubezpieczenia).

Dotacja udzielana w ramach projektu nie może być ona udzielana:

 1. na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach:
  a. w sektorach rybołówstwa i akwakultury;
  b. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
  c. oraz po spełnieniu określonych warunków w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
  d. związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, jeśli pomoc w postaci dotacji bezpośrednio związana jest z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
  e. w sektorze węglowym;
  f. zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego jeśli w ramach pomocy publicznej zostanie nabyty pojazd przeznaczony do transportu drogowego.
 2. na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy, przy czym przez wniosek o udzielenie pomocy należy rozumieć:
  a. wniosek o dofinansowanie projektu — w przypadku beneficjentów pomocy będących jednocześnie beneficjentami,
  b. umowę o przystąpieniu do projektu — w przypadku beneficjentów pomocy niebędących jednocześnie beneficjentami;
 3. oraz podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem — zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Po uzyskaniu dotacji istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego (maks. 1680,00 zł brutto/ miesiąc) na pokrycie kosztów:

1)      ZUS/KRUS;

2)      administracyjne w tym czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

3)      eksploatacji pomieszczeń w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę;

4)     usług pocztowych;

5)     usług księgowych;

6)      usług prawnych;

7)     Internetu i telefonu;

8)     materiałów biurowych;

9)  działań informacyjno-promocyjnych.

 


Zobacz również

2014 © Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Realizacja: Estymo

Projekt "Edukacja ,rozwój praca" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.